Predstavitev    Področja dela    Kontakt    Povezave
Področja dela
Gospodarsko pravo
Civilno pravo
Delovno pravo in socialno pravo
Upravno pravo
Kazensko pravo
Pravo o prekrških
Brezplačna pravna pomoč - bpp
Odvetniška pisarna zastopa pravne in fizične osebe, tako domače kot tuje ter nudi odvetniške storitve na različnih pravnih področjih.GOSPODARSKO PRAVO

STATUSNE ZADEVE
- ustanavljanje družb
- vodenje skupščin družb
- prenosi poslovnih deležev
- pravni posli v zvezi s prevzemom podjetij
- povečanje in zmanjšanje kapitala
- vpis sprememb v sodni register
- priprava in spremembe družbenih pogodb
- registracija samostojnih podjetnikov (s.p.)
- sestavljanje tožb in zastopanje pred sodišči
- prijava terjatev in zastopanje upnikov v stečajnih postopkih
- likvidacija družb

POGODBE
- prenosi poslovnih deležev
- cesijske pogodbe
- posredniške pogodbe
- s področja investicij, inženiringa in gradbeništva
- s področja bančnih poslov
- o poslovnem sodelovanju
- druge gospodarske pogodbeCIVILNO PRAVO

ODŠKODNINE
- zahtevki oškodovancev
- zahtevki proti zavarovalnicam
- sestava odškodninskih tožb
- vlaganje tožb in zastopanje pred sodišči

DRUŽINSKA RAZMERJA
- priprava in vlaganje razveznih tožb
- delitev premoženja zakoncev in vračanje daril
- preživnine
- dodelitev otrok
- vodenje postopkov po Konvenciji o civilnopravnih vidikih mednarodne
  ugrabitve otrok
- vodenje postopkov po Uredbi sveta ES št. 2201/2003 o pristojnosti in
  priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v
  zvezi s starševsko odgovornostjo

STVARNO PRAVO
- varstvo lastnine, posesti, služnosti, mejni spori
- prodajne, najemne, menjalne, zakupne ter druge pogodbe glede nepremičnin
- delitev nepremičnin
- pogodbe o ustanovitvi hipoteke
- etažna lastnina
- vpisi v zemljiško knjigo
- vlaganje tožb in zastopanje pred sodišči

DEDNO PRAVO
- sestava oporok
- zastopanje v zapuščinskih postopkih
- pravde v zvezi z zapuščino
- sestava pogodb, ki preprečijo dedovanje

DRUGE POGODBE
- prodajna, darilna, menjalna, zakupna pogodba
- izročilna pogodba, pogodba o preužitku, pogodba o dosmrtnem preživljanju
- posojilna in hipotekarna pogodbe
- sestavljanje vseh ostalih vrst pogodb
- pravno preverjanje pogodb
- zastopanje v sporih iz pogodbenih razmerij

DOLŽNIŠKO - UPNIŠKA RAZMERJA -IZVRŠILNO PRAVO
- sodna izterjava dolgov
- zbiranje podatkov o premoženju dolžnikov
- preživnina
- zastopanje dolžnikov
- zastopanje upnikov
- ugovori v izvršilnem postopku

NEPRAVDNI POSTOPKI
- urejanje meja
- razdružitev solastnine
- drugi nepravdni postopkiDELOVNO PRAVO IN SOCIALNO PRAVO

ZASTOPANJE DELODAJALCEV
- priprava splošnih in posamičnih aktov
- disciplinski postopki
- redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
- presežni delavci
- svetovanje v delovnopravnih zadevah
- sestavljanje tožb in zastopanje pred sodišči

ZASTOPANJE DELAVCEV
- denarni zahtevki (plače, regresi, ostalo)
- prenehanje delovnega razmerja
- disciplinski postopki
- kršitve drugih pravic iz delovnega razmerja
- varstvo pri odpovedi pogodb
- svetovanje pri sklepanju pogodb
- zavarovanje za primer brezposelnosti
- pokojninsko,invalidsko in zdravstveno zavarovanje
- socialno-varstveni zahtevki
- sestavljanje tožb in zastopanje pred sodiščiUPRAVNO PRAVO

- pritožbe v inšpekcijskih postopkih
- denacionalizacije
- upravni spori
- prekrški
- drugi upravni postopkiKAZENSKO PRAVO

ZAGOVARJANJE OBDOLŽENCEV
- zastopanje v fazi preiskave
- zastopanje na glavni obravnavi

ZASTOPANJE OŠKODOVANCEV
- sestava kazenskih ovadb
- predlogi za uveljavitev premoženjskih zahtevkov
- izterjava prisojenih zneskovPRAVO O PREKRŠKIH

- zastopanje oškodovancev
- zastopanje obdolžencevBREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - BPP

Odvetnik je izvajalec Brezplačne pravne pomoči in je uvrščen na seznam pri Odvetniški zbornici Slovenije, Območni zbor Ljubljana. Informacije glede dodelitve Brezplačne pravne pomoči so objavljene na spletni strani: Brezplačna pravna pomoč